string(49) "-------------------------------------------------" manh_nt, Tác giả tại Daimec Viện thẩm mỹ công nghệ cao